MENUPONAD MILION SIEDEMSET TYSIĘCY DLA ZSP


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE - rozkłady, itp..

 

DZIEŃ OTWARTY 2015

I Wojewódzki Festyn
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna" już I czerwca!
program

 

Plan lekcji maj 2015 xls, xlsx 2015.05.18

 

Wieczornica 2015

 


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
 • Komunikat dyrektora CKE z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów
  i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
  w części pisemnej egzaminu maturalnego

 • Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na część pisemną zdający zgłaszają się na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu ze względu na procedury wstępne. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.

   Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

   

 • Życzenia dla maturzystów od Marszałka Województwa Lubelskiego


  Wieczornica 2015

  Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 2014/15

  REKRUTACJA 2015/2016>>>>

   Młodzi mechanicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych film

   

  PaTPORT w ZSP

   


   

  Spotkanie  Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

  Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej działa w ramach struktur Rodziny Ogólnopolskiej. Spotyka się przy wielu okazjach tematycznie związanych z osobą Patrona.

  Dwa razy w ciągu roku odbywają się spotkania Społecznej Rady, których gospodarzem jest każdorazowo inna szkoła. Podczas tych spotkań opracowywany jest kalendarz spotkań Rodziny, plan działań wychowawczych i innych związanych z Osobą Patrona. Jest też okazja do dzielenia się problemami i doświadczeniami w pracy wychowawczej.

  17 marca 2015r. nasza szkoła była już po raz drugi gospodarzem takiego spotkania. Rozpoczęło się ono od części roboczej, w której oprócz członków Społecznej Rady uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z terenu diecezji siedleckiej. Mieliśmy też zaszczyt po raz pierwszy gościć w murach naszej szkoły Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę, który jest duchowym opiekunem

  Katechezę dotyczącą nawrócenia i wychowania wygłosił ks. Jacek Szostakiewicz. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w pracy nauczyciela najpierw trzeba być człowiekiem a później nauczycielem, dyrektorem. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą wysłuchanej katechezy.

   Opracowanie: Siostra katechetka  Halina Rynn 


  >>>>>

     

  Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

   

  Plan lekcji v. 2015.02.20 xlsx (2015-02-20)

  Dzień Badań Kosmicznych

  16 lutego 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  odbył się piknik popularno - naukowy „Dzień Badań Kosmicznych” na którym odbyła się również
    prezentacja projektu dla szkół „Odyseusz II”, którego celem jest m.in. popularyzacja ścisłych kierunków kształcenia zawodowego. Dyrektor szkoły Grażyna Dzida powitała gości, którzy swoją obecnością uświetnili to wydarzenie edukacyjne: Sekretarza Stanu w MEN Tadeusza Sławeckiego, Wicekuratora Oświaty w Lublinie Annę Dudek – Janiszewska, prof. dr hab. Jolantę Nastulę z Centrum Badań Kosmicznych, Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem dr Włodzimierza Lewandowskiego, dr Jerzego Denekę z MEN oraz  dr Ryszarda Gabryszewskiego z Centrum Badań Kosmicznych. W trakcie pikniku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w ciekawych pokazach, wysłuchali wykładów oraz uzyskali informacje o projektach realizowanych przez CBK.
  To była niezwykła lekcja astronomii, dzięki której uczniowie przekonali się, jak ogromny i wciąż rosnący wpływ na nasze życie wywierają techniki satelitarne. Współczesne programy kosmiczne to potężny przemysł korzystający z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, inspirujący wiele dziedzin gospodarki. Organizatorzy pikniku są przekonani, że spotkanie z „Kosmosem” zachęciło uczniów do wyboru technicznych kierunków kształcenia.


   

  Znak Jakości Szkoły 2015 ZSP Radzyń Podlaski

  Kolędowanie w językach świata 2014

  Wigilia Internat 2014

  Szkoła przystąpiła do kolejnych projektów


  Harmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19

  Harmonogram dodatkowych zajęć LD w ramach 19

  Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

  Targi Pracy i Nauki 2014

  Obchody Dnia Patrona Szkoły

  Dzień Edukacji Narodowej 2014 odznaczeni 

  Dzień Edukacji Narodowej 2014 - spotkanie okolicznościowe

  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

  KONCEPCJA PRACY
  ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
  IM . JANA PAWŁA II  W RADZYNIU PODLASKIM

  NA LATA 2014-2020

   

  Listy przyjętych na rok szkolny 2014/2015

  WYPRAWKA  DLA  UCZNIÓW

  KLAS  TRZECICH

  Znak Jakości Szkoły 2014 ZSP Radzyń Podlaski

   

  Konferencja z HISTORII RZEMIOSŁA POŁUDNIOWEGO PODLASIA  Harmonogram dodatkowych zajęć w ramach 19


  Technikum w rankingu szkół

  Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że nasze Technikum uzyskało 80. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013.
  W ubiegłym roku byliśmy na 161. miejscu, więc awansowaliśmy o ponad 80 miejsc. W województwie lubelskim zajmujemy
  8 miejsce (w ubiegłym 11.), zaś w podrankingu Kształcenie zawodowe jesteśmy na 12 miejscu (w ubiegłym roku na 49).
  Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j.
  polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego
  ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki
    wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza
    w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
     /info: www.perspektywy.pl/  Pełny ranking dostępny jest tutaj   

  Wykonał i administruje :

  Henryk Korolczuk

  2005.04 H&K Email: korolczukh@gmail.com